user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643170017 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(68) Komşunun Şikayeti

(68) Komşunun Şikayeti

124— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi:

«— Ey Allah'in, Resulü!. Benim bir komşum var,.bana eziyet ediyor.»

Hazreti Peygamber buyurdu ki :

«— Git, eşyam yola çıkar.» Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötü­rü ahali çevresine toplandı. Onlar

«—Senin halin nedir?» dediler. * O da:

«— Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor. (Durumu) Peygamber (Saîlallahü Aleyhi ve Sellem)'e anlattım.» (Bunun üzerine bana) :

«—Git de, eşyanı yola çıkar,» dedi.

O bulunanlar şöyle demeğe başladılar:

— Allah'ım! Ona lanet et. Allah'ım! Onu perişan et.»

Bu (olup bitenler) ona (kötü komşuya) ulaştı. Tuttu bu (zavallı) âdâma geldi ve şöyle dedi:

«— Evine dön, Allah'a yemin ederim kif sana eziyet etmiyeceğim.»[247]

Bir kötü komşunun eziyetlerine katlanılamayarak evini terke mecbur olanın acıklı durumuna bakarak ona acıyanların bedduası derhal kabul edildiğine, bu hadfc-i şertf açık fc>ir örnektir ve güzel bir ibret misalidir. Mazlumun edeceği duâ ve buna ilâveten Müslümanların da yardımcı ol­maları, musibetin kalkması içİn_fkısa ve haklı bir yoldur.

Bu itibarla komşuyu bıktırmanın ve.evinden çıkmasına sebep olmanın ne derece büyük bir günâh olduğunu ve akıbetinin rüsvay edici bîr hal bu­lunduğunu bilip ona göre Müslümanların komşuya güzel ve iyi muamele etmeleri gerekir.[248]

125— Ebû Cuhayfe'den (Radiyallahtı anh) rivayet edildiğine göre-şöy­le demiştjr:

— Bir adam, komşusunu Peygamber (Sallallahü Aîeyhi veSeHem)'e şi­kâyet etti. (Hazreti Peygamber ona) :

«— Eşyanı taşıyıp yol üzerine koy. Kim bu eşyaya uğrarsa, ona la­net eder.» buyurdu.

(Adam Peygamberin tavsiyesini yerine getirdikten,sonra) bu eşyaya her uğrayan, o ..kötü komşuya lanet etmeye başladı. Bunun üzerine kötü vkomşu, Peygamber JSâlUüUfhü Aleyfy veSeUem)'Q gelip:

«— İnsanlardan karşılaştığım ve gördüğüm (bu hakaret ve lanet) ne­dir?» dedi.

(Peygamber) :

«— Gerçekten Allah'ın laneti, insanların lanetinin Üstündedir» bu­yurdu.

Sonra bu adam, şikâyet edene:

— Korunmuş oldun!» dedi. Veya buna benzer söz söyledi.[249]

Bir önceki hadîs-i şerifle aynı manâda olan bu hadîs-i şerîf E bu Ç u h a y f e tankı ile rivayet edilmiştir.

E b u C u h a ;y f e kimdir? :

Künyesi ile şöhret bulan Ebu Cuhayfe 'nin adı, V e h b İbni Abdullah 'dır. Hz. Ali (R.A.) ona «V e h b u ' ! - H a y adını vermiştir. Hz. A I İ 'nin hilâfeti zamanındaki bütün savaşlara İşti­rak etmiştir. Hz. Peygamber in irtihallerinde, henüz bulûğ çağına ermemişti. Genç yaşında Peygamberin sohbetinde bulunmuş ve Peygamber'den hadîs-i şerif ezberlemiştir. Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ali 'nin sohbe­tinde bulunmuş ve Hz. A I i onu KÛfe emirliğine tayin etmişti. Hicretin 64. yılında vefat etti. Allah ondan razı olsun.[250]

126— Cabir'in şöyle dediği işitilmiştir:

«— Komşusunun düşmanlığım Peygambere şikâyet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle, Beytu'llahın rüknü ve Makam-ı îbrahim arasında oturduğu sırada Peygamber (Sallaîlahü Aleyhi ve Sellem) teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam Peygamberi, Makam'da cenaze namazı kılman yerde, beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. (Komşu­sundan şikâyet için gelen) Adam, Peygamber (Sallaîlahü Aleyhi ve Sellem) 'e dönüp şöyle dedi:

«— Anam ve babam sana feda olsun, ya Resûlallah! Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir?»

Peygamber:

— Onu sahiden gördün mü? dedi.

Adam :

«— Evet!» dedi.

Hazreti Peygamber şöyle buyurdu:

— Sen çok çok bir hayır gördün. O, Hatibimin elçisi Cibril (Sallaîlahü Aleyhi ve Sellem) 'dir. Bana, komşuyu (korumayı ve ona iyilik etmeyi) tavsiye ediyordu. O kadar ki, komşuya miras vereceğini sanmıştım.»[251]

Bu hadîs-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır:

1— Komşusundan şikâyet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail (wrt3ssmt3iy)'ın gelmesi komşu hakkının önemine delildir.

2— Zalim değil de mazlum durumda olan şikâyetçinin Cebrail (A.S.)'ı görebilmesi, mazlumun manevî derecesine bir işaret sayılır. Bunun için, za­lim mevkiine düşmektense, mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.[252]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar