user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643173450 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(87) Hizmetçi Suç İşler

(87) Hizmetçi Suç İşler

166— Asım, babasından rivayet ettiğine göre, babası Lakît ibni Sabra şöyle dedi:

Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e gittim. (Peygamberin ko­yunlarını gütmekte olan) çoban, ağıla bir kuzu götürdü. (Peygamber bu­nu görünce, onun yerine bize bir koyun kesiver diye çobana emrettikten sonra, bana hitaben) Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selİem) şöyle buyurdu:

«(Bu koyunu senin için kesiyoruz) zannetme. —Zannetme manâsın­da olan kelimeyi, Tahsebenne şeklinde değil de, Tahsibenne şeklinde te­lâffuz buyurdular. — Bizim yüz koyunumuz var, yüzden çok olmasını iste­miyoruz. Çoban, bir kuzu getirdiği zaman, onun yerine bir koyun keseriz.»

Buyurduğu sözler arasında, şunlar da vardı:

«Hizmetçini doğduğun gibi, hanımını döğme. Abdest alırken burnu­na, ağzına fazla su ver, ancak oruçlu iken böyle yapma.»

«Hizmetçini doğduğun gibi, zevceni döğme.»[332]

Bu hadîs-i şerifin metni, Imam-ı Buharı tarafından kısaltıl­mış olarak burada rivayet edilmiştir. Metne sadık kalarak doğrudan doğruya tercümesi mümkün olamıyacak şekilde kapalıdır. Ebû D a v u d , birin­ci cild, Taharet bölümünde ve bab : 56 dakİ, istinsar mevzuunda bu hadîs-i şerîfi daha geniş ve açık olarak rivayet etmektedir. Oradan faydalanılarak tercümesi yapılmıştır. Bu hadîs-i şerifte şu üç hususa işaret buyurulmaktadır:

1— Hz. Peygamber in yüz koyunu vardı ve bunlar dünya İhtiyacını kar­şılayacak kâfi miktar sayıda oldukları için, daha fazla çoğalıp birikmelerini murad etmemişlerdi. Yüz adedini geçmemek İçin gelen bir kuzu yerine, bir koyun fcgserlerdîy Kesilen koyun, eve, mispfîrlere, komşulara ve fakirlere har­canırdı. Buradaki rivayetten anlaşıldığına göre, bir koyun kesilmesini emret­meleri, gelen misafire İkram için hususî bir muamele değil, yüz adedini aş­mamak için ve fazlalığı gidermek İçindir. Daima kazanmak ve harcamamak, biriktirmek doğru bir hareket değildir. Kazandıktan sonra, ihtiyaç fazlasını sarfetmek lâzımdır.İçtimaî yardımlaşma böyle olur, malî denge böyle kurulur.

2— La kî y t, hanımının dilinden Hazreti Peygamber'e şikâyette bulunması özerine ona :

Buyurdular. Zevce, hiç bîr zaman bir hizmetçi seviyesinde tutulmama­lıdır. Hizmetçi, bir iş yapmak mükellefiyetinde bulunduğundan, onu terbiya maksadı ile döğmenin caiz olduğuna dair hadîs-i şerifler geçmişti. Zevç ve zevcenin karşılıklı haklan, hizmetçi ile kıyas cdilem'yeceğinden ve zc/cen'n hizmetçi gibi evde iş yapma mükellefiyeti bf;h.:r:mad'5:ndcm onu cyn tut­mak icab eder. Onu üst ve yüksek seviyede idare etmeyi Peygamberiniz tavsiye buyurmuşlardır.

3— Abdest alırken, tam bir fazilet elde edebilmek için, buruna ve ayıza bol su vermek Sureti İle ağız ve burunu temizlemek lâzımdır:insanın vü"u-düna, zararlı mikropların çoğu ağrz ve burun yoltarı i!e girer. Bunların :;'; sık iyi bir şekilde temiz tutulmaları sağlığ'mizl ve temizliğimizi koruma ba­kımından da çok lüzumludur. Bunun dışında manevî fazileti ve sevabı var­dır. Yalnız oruçlu bulunanlar/boğaza ve gen'zo su kaçırmama'; iç'n, İtina ile hareket etmelidirler. Buruncf fazla su çökmeme!!, gargara yapmamalıdır. Çünkü boğazdan su kaçması ve suyun genize gitmesi orucu bozar.

L â k î y t tfmdir? :

Lâkîyt ibni Sabire (Radiyaltahu anh), ashab-ı kiramdan olup, Peygamber Efendimizden hadîs-i şerif rivayet etmiştir. Oğlu Asım da kendisinden rivayet etmiştir. Ebû Asım künyesi ile şöhret bulmuş-fur. Tercüme-i hali hakkında daha geniş bir malûmat edİnüememiştir.[333]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar