• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642829625 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

davet

Bâb: "Beşinci Defada Da; Eğer Yalancılardan İse.."

Bâb: "Beşinci Defada Da; Eğer Yalancılardan İse.."

329- Mukaddem b. Muhammed b. Yahya bize anlatarak dedi ki: Amcam Kasım b. Yahya bize Abdullah'tan, o Nâfi'deu, o Abdullah b. Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) zamanında bir adam hanımına iftira atarak on­dan olan çocuğunu reddetmişti. Allah Resulü (sav) ikisinin huzura geti­rilmesini emretti. O'nun önünde Yüce Allah'ın emri gereğince lanetleş-tiler. Çocuğun velayetini kadına bıraktı ve lanetleşen çifti ayırdı.[5]

Şerh

Duanın Fazileti

Duanın Fazileti

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Kullarım, sana benden sordukları zaman (Bilsinler ki) şüphesiz ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kab ederim. Artık onlar da benim davetime icabet etsinler.” [485]

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu, O aşırı giden­leri sevmez.”[486]

Hz. Allah buyuruyor ki:

İmâm Azam Ebu Hanîfe

İmâm Azam Ebu Hanîfe

Ebû Hanife de aynı şekilde âbid, zâhid, Allahu Teâlâ'yı bilen ve ondan korkan ve Allah rızâsını dileyen bir zât idi.

Âbid olduğu İbn Mübârek'in şu rivâyetiyle bilinir: İbn Mübarek diyor ki:

“Ebû Hanîfe'nin mürû'eti (her iyiliğe istidâdı) ve çok gece namazı var idi. Hammâd b. Süleyman:

“Ge­ceyi tamamen namaz ile geçirirdi.” diyor. Yine rivayet olundu ki:

“Halîfe tarafından Bağdâd'm baş kadı­lığına dâ'vet edildiğinde:

Resûl-i Ekrem'in Güzel Ahlâkından Bazıları

Resûl-i Ekrem'in Güzel Ahlâkından Bazıları

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) insanların en yumuşağı, en şecaatlisi, en âdili, en çok iffet ve namus sahibi idi. Mahremi olmayan veya nikâ­hında bulunmayan veya cariyesi olmayan hiçbir kadın üzerine el değdirmemiştir.

Son yorumlar