• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642752192 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

lütuf

Bâb: Cemaatin Âmin Demesinin Fazileti

Bâb: Cemaatin Âmin Demesinin Fazileti

90- Abdullah b. Mesleme bize Mâlik'ten, o Ebû Bekr'in azatlısı Sümeyy'den, o Ebû Bekr es-Semmân'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: İmam "Gayri'1-mağdûbi aleyhim vele'd-dâllîn" dediği zaman "âmin" deyin. Bilinmelidir ki kimin bu de­yişi, meleklerin (âmin) deyişlerine rastlarsa, geçmiş bütün günahları

bağışlanır.

Tevbesinde Durmayan Kulun Allah'a Seslenişi

Tevbesinde Durmayan Kulun Allah'a Seslenişi

Hz. Musa zamanında bir adam vardı; bu adam sık sık günahlarına piş­man olur, kesin ifadeli tevbeler eder; fakat aradan çok geçmeden sözünden cayarak eski günahlarını tekrar işlemeye dönerdi.

Münacat

Münacat

Abdi muhtacın kapına geldi kıldı iltica

Eyle ihran her nurdan lütfedip ya rabbena

Ömrü rızkın eyle müzdat ola memnun-u şad

Şerr-i a'da eyle hüssad devrola hem daima

Fethedip ebvabı hayır-u feyzini her ruzu şeb

Müstecab eyle duasın hem de hacatın reva

Hanesinden ammei afati ib'ad eyleyip

Kendüsünün can-u cismin eyle mahfuz ey huda

Kaffe-i esma-i hüsna hem de esmaünnebi

İsmi a'zam hem dahi yüz dört kitap pürbaha

Cümle maksudu muradını hazretüıden dilerim

Senden irak kimse yoktur ya gani pervendigar

Allah'ı Anmak

Allah'ı Anmak

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Maddi ve manevi temizlik imanın yarısıdır. (Allah’ın verdiği nimetlere karşı) hamdetmek mi­zanı (Mahşer terazisini ) doldurur. Sübhanallahi velhümdü lillahi cümlelerinin sevabı yerle gök arasını doldurur.

Namaz nurdur, sadaka kurtuluş beyyinesidir. Sabır insanı doğru yola çıkaracak ışıktır, kötülüklerin terki ibadetlere devam sabırla mümkündür.

Son yorumlar