• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642353332 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

kafir

(153) Fazla Övmek

(153) Fazla Övmek

333— Ebû Bekre'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (Saltallahü Aleyhi ve Sehem) 'in yanında bir adam anıldı. Bir kişi de tuttu o adamı hayırlarla çok övdü. Bunun üzerine Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selîem) şöyle buyurdu:

«— Yazık sana, arkadaşının boynunu kestin, (onun helakine sebep oldun).»

Bu sözü birkaç defa tekrar ediyordu. Yine devamla:

«__Eğer sizden biriniz muhakkak arkadaşım övecekse desin ki, ben

(149) Kafire Lanet Etmek

(149) Kafire Lanet Etmek

321— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre} demiştir ki: Soruldu: Ey Allah'ın Resulü! Müşrikler aleyhine, Allah'a duâ et. Haz-reti Peygamber (Sallallahü A leyhi ve Sellem):

«— Ben, lanet edici olarak gön deri İme dim, ancak rahmet olarak gön­derildim.» buyurdu.[634]

« Feraiz Babı»

« Feraiz Babı»

Ferâiz: Fcrîza'nm ccm'idir; farz'dan'alınmıştır, katı' manasına­dır. Mîras hisselerine ferâiz denilmesi, âyet'te :

[387] Duyurulduğu içindir. Bunun mânâsı: «ma'lûm miktar» demektir. Ferâiz ilmini öğrenmeğe teşvik eden hadîsler çoktur.[388]

803/971- «İbni Abbas radıyallahü anhümâ'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki: Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem:

— Hisseleri ehillerine ulaştırın. Kalan miktar en lâ­yık erkek şahsındır; buyurdular.»[389]

Hadîs müttefekun aleyh'tir.

ÖLÜMÜN BAŞLANGICI VE GELİŞİ

5380 - Ebu Sa'îdi'l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Lailahe illallah demeyi telkin

edin."

Müslim, Cenâiz 1, 2, (916, 917); Tirmizî, Cenâiz 7, (976); Ebu Dâvud, Cenâiz 20, (3117); Nesâî, Cenâiz 4, (4, 5).

5381 - Ma'kıl İbnu Yesâr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yâ-sin süresini okuyun."

Ebu Dâvud, Cenâiz 24, (3121); İbnu Mâce, Cenâiz 4, (1448).

ÇOK YEMEYİ ZEMM

ÇOK YEMEYİ ZEMM

3863 - Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kâfir bir misafir ağırlamıştı. Derhal onun için bir keçinin sağılmasını emretti. Keçi sağıldı. Kâfir sütünü içti. Sonra diğer bir keçinin daha sağılmasını emretti. (Adam doymadı). Bu sûretle tam yedi keçinin sütünü içti.

Konu: Kabirde Sorgu Melekleri

Konu: Kabirde Sorgu Melekleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, kabre konulan kişi, (kendisine akıl ve ruh verildiğinde) akraba ve yakınlarının yanından donup giderken çıkardıkları ayak seslerinin şakırtısını dahi duyar. Bu arada başucuna gelen iki melek onu oturtup sorguya çekerler: “Sen dünyada iken Hz. Muhammed hakkında ne düşünüyordun.” bu sorunun cevabını verecek olan kimseler iki gruba ayrılır:

Konu: Tövbe

Konu: Tövbe

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her insan hata işleyebilir. Fakat en iyileri, işlediği hataların­dan dolayı (Allah'a) tövbe edenlerdir.”[1197]

Konu: Dünya Fitneleri

Konu: Dünya Fitneleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Ey iman edenler!) şaşırtıcı karanlık bir gecenin gelmesi gibi fitneler gelmeden iyi işler (kuluk ve ibadetler) yapmaya çalışınız. (Kötü fikirlerle dolu öylesine kötü günler gelecek ki,) Kişi, sabahleyin mümin olarak kalkarken, akşamleyin kâfir, akşamleyin kâfir ise, sabahleyin mü­min olarak kalkar. Çünkü dinini zamanı az dünya menfaatleriyle satarlar.”[1142]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Konu: Hakiki Müminlerin Vasıfları

Konu: Hakiki Müminlerin Vasıfları

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümin, müminin aynasıdır.”[518]

Bir insan aynaya baktığı zaman, kendisinin güzel ve kusurlu yönlerini gördüğü gibi, mümin bir kimse de, diğer bir mümine baktığı za­man, kendi kusur, ayıp ve güzel taraflarını görür.

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümin, müminin aynası ve kardeşidir. Din kardeşinin namus, şeref ve bütün işlerini korur, mümkün olan işlerini ise görür. Olmadığı zamanlarda (onu aratmadan) işlerini yapar”[519]

Konu: Bazı Haramlar

Konu: Bazı Haramlar

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gelecek olan şeyler müminin ahlâkı değildir:

a) Fazla sevgi. (Çünkü fazla sevmek ve başkasını şımartmak kişiyi doğru yoldan çıkarır.)

b) (Başkasının malına servetine göz dikmek) kıskanmak. Bu, İlim uğrunda mubah olmanın dışında her konuda haramdır.”[207]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bildiği halde babasını bırakarak “ben, filânca kimsenin oğluyum diye iddia eden” kişi, büyük bir günah işlemiş olur.

Hükmü Ve Farz Oluşunun Delili

Hükmü Ve Farz Oluşunun Delili

Hac, İslâmın üzerine kurulduğu beş rükünden (esastan) biridir. Ömür boyunca bir kere yapılacak bir farzdır. Farzlığı, Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Delili de, Cenab-ı Allah'ın (şu) âyet-i celîlesidir.

“Velillahi âlennası hiccul beyt menisteta'a ileyhi sebila)”[50]

Meali: “yoluna gücü yetenlerin Beytüllah'i ziyaret etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hak­kıdır.”

Tevekkülün Fazileti

Tevekkülün Fazileti

Allahü Teâlâ herkese tevekkülü emreylemiştir. ve:

“Tevekkül îmanın şartıdır”, buyurmuştur. Sûre-i Mâide'de:

“Eğer îmanınız varsa, Allah'a tevekkül ediniz” . Sûre-i İmrân'da:

“Allahü Teâlâ tevekkül edenleri el­bette sever”. Sûre-i Talâk'da:

“Bir kimse Allahü Teâlâ'ya tevekkül ederse, Allahü Teâlâ ona kâfidir”. Sûre-i Zümer'de:

“Allahü Teâlâ, ku­luna kâfi değil midir?” gibi daha nice âyet-i kerîme vardır.

Resûlüllah (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

Şeytanın Nuh Peygamber İle Gemide Karşılaşması

Şeytanın Nuh Peygamber İle Gemide Karşılaşması

Günlerden bir gün; bir ihtiyar, yanında genç bir delikan­lı olduğu halde, Nuh'un yanına varıp:

“Oğlum! Bu adama sakın aldanma. Bunun dinini kabul etme!” diye tenbih ettiğinde, genç delikanlı dedesinin elindeki asayı, yâni bastonu alıp Nuh Aleyhisselâmın başına kuvvetle vurdu. Dedesine dönüp

“Şim­di benden memnun oldun mu?” dediğinde; ihtiyar:

“Şimdi ba­na lâyık evlâd olduğunu isbat ettin” dedi. Hz. Nuh'un başın­dan akan kan mübarek sakallarından damlıyordu.

Kaza ve Kadere Rıza Göstermek

Kaza ve Kadere Rıza Göstermek

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kim, Rab olarak Allahı, din olarak İslamı, Peygamber olarak da Hz. Muhammed'i kabul eder­se imanın zevkini tadar ve dini vecibeleri ifa ederken rahatlık duyar.”[211]

Gökleri ve yeri yaratıp melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, (peygamberlere gönderen) Allah'a hamd olsun. Allah yarattığı şeyler­de dilediği kadar (vasıflar) ziyade eder. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir.[212]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

(Allah'dan) Ümid Etmek

(Allah'dan) Ümid Etmek

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Hakikat şudur ki, kafirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.”

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“O günde ki nice yüzler bembeyaz olacak; nice yüzler de kapkara kesilecek.”

Mevlâ-i Zül-Cemâl buyuruyor ki: .

“Şübhe yok ki, Rabbin cezayı çabuk verendir. Muhakkak ki, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir de.”

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“İyiler, hiç şübhesiz Naiym (cennetin) de, kötüler ise muhakki ateşdedirler.”

KÂFİR SEBEBİYLE MÜSLÜMANA KISAS

4928 - Ebu Cuhayfe radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Ali radıyallahu anh'a: "Ey müminlerin emiri! Yanınızda, Kur'ân'da bulunmayan yazılı bir şey var mı?" diye sormuştum. Şöyle cevap verdi:

"Hayır! Daneyi yar(ıp ondan filizi çıkar)an ve insanı yaratan Zâta kasem olsun! Bildiğim şeyler, Allah'ın, Kur'ân'da olanı anlamak üzere kişiye verdiği anlayış ve bir de şu sahifede bulunanlardır.

"Pekiyi bu sahifede ne var?" dedim.

KÂFİRİN DİYETİ

6775 - Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm, ehl-i kitap olan yahudi ve hıristiyanların diyetinin müslümanların diyetinin yarısı olduğuna hükmetti."

Son yorumlar