• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642824219 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

yemin

(124) İnsanlara Tatlı Yüzlü Olmak

(124) İnsanlara Tatlı Yüzlü Olmak

246— Atâ' İbni Yesar'dan rivayet edildiğine göre, şöyle anlattı: Abdullah İbni Amr İbni'1-As'a yetiştim de, ona dedim ki: «Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Tevrat'da bulunan sıfatın­dan, (Tevrat kitabında Peygamber'in tarifine dair âyetlerden) bana ha­ber ver.»

O:

«Evet (anlatayım), dedi. Allah'a yemin ederim, Peygamber, Kur'ân'da mevcut bazı sıfatlarla, Tevrat'da da vasıflanmıştır.»

(Cenabı Hak) :

(68) Komşunun Şikayeti

(68) Komşunun Şikayeti

124— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi:

«— Ey Allah'in, Resulü!. Benim bir komşum var,.bana eziyet ediyor.»

Hazreti Peygamber buyurdu ki :

«— Git, eşyam yola çıkar.» Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötü­rü ahali çevresine toplandı. Onlar

«—Senin halin nedir?» dediler. * O da:

«— Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor. (Durumu) Peygamber (Saîlallahü Aleyhi ve Sellem)'e anlattım.» (Bunun üzerine bana) :

(45) Çocuk Cimrilik Sebebidir, Korkaklık Sebebidir

(45) Çocuk Cimrilik Sebebidir, Korkaklık Sebebidir

84— (27-s) Hazreti Aişe (Rûdiyaîiahü anha) 'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

«— (Babam) Ebû Bekir (Radtyallahu anh), bir gün dedi ki»: ( «-4 Allah'a yemin ederim! Yeryüzünde bana Ömer'den daha sevgili kimse yoktur.»

(Babam evden) çıkıp dönünce : .

«— Kızcağızım! Ben nasıl yemin etmiştim.» dedi.

Ben de ona (daha önce söylediği sözü tekrarlayıp) söyledim. Bunun üzerine:

Bâb: Yüce Allah'ın "Erkekler Kadınlar Üzerinde Söz Sahibidirler" Buyruğu Hakkında

Bâb: Yüce Allah'ın "Erkekler Kadınlar Üzerinde Söz Sahibidirler" Buyruğu Hakkında

357- Hâlid b. Mahled bize anlatarak dedi ki: Süleyman bize Humeyd'den, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) hanımlarına bir yaklaşmamak üzere yemin etti. Kendine ait bir çardakta ikâmet etti. Yirmi dokuz gün sonra ordan inince "Ey Allah Resulü! Bir ay yaklaşmamak üzere yemin etmiştiniz?" dediler. Buyurdu ki: Ay, yirmidokuz da çekebilir.[24]

Şerh

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak

Bâb: Liânda Bulunanları Ayırmak

369- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Yahya bize Ubeydullah'tan, o Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) Ensardan bir erkekle kadına liân yemini ettirdi ve onları ayırdı.[10]

Şerh

Hadis-i şeririn şerhi ve hükümleri için 329 no.lu hadise bakınız.

Bâb: Liândan Sonra Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği

370- Yahya b. Bükeyr bize anlatarak dedi ki: Mâük bizeNâfi'den, o Ab­dullah b. Ömer'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Bâb: Liânda Bulunana Yemin Ettirilmesi

Bâb: Liânda Bulunana Yemin Ettirilmesi

365- Musa b. İsmail bize anlatarak dedi ki: Cüveyriye bize Nâfı'den, o Abdullah (b. Ömer)'den (ra) şunu nakletti:

Ensârdan bir adam hanımına iftira atmıştı. Allah Resulü (sav) her ikisine de yemin ettirdi. Sonra onları ayırdı.[6]

Şerh

Bu hadis-i şerifin lafeen şerhi ve hükümleri için 329 no.lu hadis-i şerife bakınız.

Bâb: Yüce Allah'ın "Kadınlarından İylâ Yapan Erkekler İçin" Buyruğu

Bâb: Yüce Allah'ın "Kadınlarından İylâ Yapan Erkekler İçin" Buyruğu

363- İsmail b. Ebî Üveys bize kardeşinden, o Süleyman'dan, o Humeyd et-Tavîl'den, o Enes b. Mâlik'ten (ra) anlatarak dedi ki:

Allah Resulü (sav) hanımlarına bir ay yaklaşmamaya (îlâ) yemin et­ti. Ayağı incinmişti. Kendine mahsus çardakta yirmi dokuz gün kaldık­tan sonra indi. "Ey Allah Resulü! Bir ay yaklaşmamak üzere yemin et­miştiniz?" dediler. Buyurdu ki: Ay bazen yirmidokuz çeker.[4]

Şerh

Bâb: Tekfiri Uygun Görmemek

Bâb: Tekfiri Uygun Görmemek

431- Kuteybe bize anlatarak dedi ki: Nâfı bize İbtıi Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Kendisi, Ömer b. el-Hattâb'ın bir kafilede babasının adı üzerine yemin ettiğini, bunun üzerine Allah Resûlü'nün (sav) şöyle nida ettiğini görmüştü:

Allah Teâlâ sizin babalarınızın adı ile yemin etmenizi yasakladı.

Yemin etmek isteyen kimse Allah'ın adı ile yemin etsin veya sussun.[5]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha Önce Yemin bölümünde geçmiş ve şerhedilmişti. Geniş bilgi için bkz. 261 no.lu hadis.

Bâb: "Babalarınızın Adı Üzerine Yemin Etmeyin" Ayet-İ Kerimesi

Bâb: "Babalarınızın Adı Üzerine Yemin Etmeyin" Ayet-İ Kerimesi

450- Saîd b. Ufeyr bize anlatarak dedi ki: İbni Vehb bize Yûnus'tan} o İbni Şihâb'dan, o Sâlim'den, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

(Babam) Ömer'in (ra) şöyle dediğini duydum: Allah Resulü (sav) bana buyurdu ki:

Allah size babalarınızın adı ile yemin etmenizi yasaklar.

Ömer dedi ki: Vallahi Allah Resûlü'nden (sav) bunu işittikten sonra kasden veya başkasının ağzından anlatarak onların adıyla asla yemin etmedim.[4]

Şerh

Bâb: "Babalarınızın Adı Üzerine Yemin Etmeyin"

Bâb: "Babalarınızın Adı Üzerine Yemin Etmeyin"

449- Abdullah b. Mesleme bize Mâlik'ten, o Abdullah b. Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Kendisi, Ömer b. el-Hattâb'ın bir kafilede babasının adı üzerine yemin ettiğini, bunun üzerine AUah Rcsûlü'nün (sav) şöyle nida ettiğini görmüştü:

Allah Teâlâ sizin babalarınızın adı ile yemin etmenizi yasakladı. Yemin etmek isteyen kimse Allah'ın adı ile yemin etsin veya sussun.[3]

Şerh

Bâb: Hasımların Ve Şüphelilerin Yurttan/Haneden Çıkarılması

Bâb: Hasımların Ve Şüphelilerin Yurttan/Haneden Çıkarılması

484- İsmail bize anlatarak dedi ki: Mâlik Ebi'z-Zinâd'dan, o el-A'rac'dan o Ebû Hüreyre'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: Canımı elinde tutan Allah'a ye­min olsun ki odun toplamalarını emredeyim, böylece odun yığılsın, son­ra da namaz kılmalarını emredeyim, namaz için ezan okunsun, sonra da bir kimseye emredeyim cemaate imam olsun, sonra (geriye çekilip na­maza gelmeyen) adamlara giderek, evlerini kundaklayayım diye niyet­lendim.

Bâb: Allah'ın İsimleriyle Dua Ve İstiâzede Bulunmak

Bâb: Allah'ın İsimleriyle Dua Ve İstiâzede Bulunmak

495- Ebû Nuaym bize anlatarak dedi ki: Verkâ bize Abdullah b. Dî-nâr'dan, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Babalarınız (adı) ile yemin etmeyin. Her kim yemin edecekse Allah'ın adı üzerine yemin etsin.[2]

Şerh

Bâb: Câhiliyye Günleri

Bâb: Câhiliyye Günleri

299- Kuteybe bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Cafer bize Abdullah b. Dinar'dan, o Abdullah b. Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Dikkat edin! Her kim yemin edecek­se Allah'tan başka bir şey üzerine etmesin. Kureyş ataları üzerine ye­min ederdi. Siz atalarınız üzerine yemin etmeyin.[7]

Şerh

Bâb: Yemin Ettirme Şekli

261- Musa b. İsmail bize anlatarak dedi ki: Cüveyriye bize Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Yemin edecek kişi, Allah üzerine yemin etsin, yahut sussun![3]

Şerh

Yemin edecek kişi, Allah üzerine ye­min etsin, yahut sussun!" ifadesinde yeminle ilgili çok temel bir kural ko­nulmaktadır. Bu kural yeminin yalnız Allah'ın Adı üzerine edilebileceğidir. Bunu dışındaki yeminlere itibar edilmez.

Hüküm

«Yeminler Ve Adaklar Bahsi»

«Yeminler Ve Adaklar Bahsi»

Eyman: yeminin cem'idir.

Lügat'd e yemîn: el, kuvvet ve and mânâlarına gelir.

[365] «Putların ürerine kurnazlıkla bîr darbe indirdi» âyet-i kerîmesi üç veçhe ihtimallidir. Yani sağ elîle vurdu, kuvvetîle vurdu; ve yemî» ederek vurdu mânâlarından her birine ihtimali vardır.Hanefîler'i» fıkhî eserlerinden beyân edildiğine göre şer'an yemîn iki kısımdır.Eunlardan birincisi and'tır, ki lisanımızda buna yemîn etmek denilir.

«Kan Dâvâsi Ve Kasâme Babı»

«Kan Dâvâsi Ve Kasâme Babı»

Kasâme lûgat'en : yemin elm^k mânâsına nvısdardır: «Yeminler mânâsını irâde eden bir isimdir» diyenler de vardır.

Şerfatte: E ir (akım yeminlerdir ki, üzerinde vurulma eseri bulunan bîr maktulün bulunduğu, mahalle veya halkına : «Billahi onu ben Öldür­medim. Kim öldürdüğünü de bilmem» dedirmek suretiyle icra olunur­lar.

K#sâme'nin sebebi : Maktulün bulunmasıdır.

Rüknü : Söylenen yemin sözleridir.

YEMİNDE İSTİSNA

YEMİNDE İSTİSNA

5788 - İbnu Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim yemin eder ve "inşaallah!" derse istisna yapmış olur. Dilerse rücü eder, dilerse hânis olması mevzubahis olmadan terkeder."

Muvatta, Eyman 10, (2, 477); Ebu Dâvud, Eymân 11, (3261, 3262); Tirmizî, Eymân 7, (1531); Nesâî, Eyman 18, 39, (7, 12, 25); İbnu Mâce, Kefârat 6, (2105-2106).

5789 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Süleyman aleyhisselâm (bir gün):

YEMİN

YEMİN KELİMESİ VE KENDİSİYLE YEMİN EDİLENLER

5774 - İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi:

"Haydi! Kendinden başka ilah olmayan Allah'a kasem ederek o kimsenin yani iddia sahibinin sende hiçbir şeyi olmadığına yemin et!"

Ebu Davud, Akdiye 24, (3620).

5775 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm'ın yaptığı yeminlerin çoğu şöyleydi: "Kalpleri çeviren zâta yemin olsun, hayır!"

Konu: Yeminler

Konu: Yeminler

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah, babanız veya (değer sayar) herhangi bir şey üzerine yemin etmenizi yasak kılmıştır-.. Çünkü Allah'dan başka bir var­lık ile yemin etmek haramdır.”[146]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Allah'ın, kulları arasında öylesine değerli kimseler vardır ki, vallahi bu iş böyle olacak diye yemin ederse, Hz, Allah yaptığı yemin hususunda (meşru ise) onu kırmadan yeminini yerine getirir.”[147]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

NİKAHDAN ÖNCEKİ TALAK

NİKAHDAN ÖNCEKİ TALAK

4036 - İmam Malik'e ulaştığına göre, Ömer İbnu'l-Hattab ve Abdullah İbnu Mes'ud, Salim İbnu Abdillah, Kasım İbnu Muhammed, İbnu Şihab, Süleyman İbnu Yesar radıyallahu anhüm şöyle hükmediyorlardı: "Kişi evlenmezden önce hanımını boşadığına dair yemin eder de sonra (yeminini tutmayarak) günah işlerse, işte bu, evlenince o adama gerekli olur."

Muvatta, Talak 73, (2, 584).

Konu: Kadın Boşamak

Konu: Kadın Boşamak

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Talak: Boşama yetkisi kocanın elindedir... (Kocadan başka yakın akrabası olan babası ve amcası olsa bile, karısını boşayacak hakka sahip değildirler.)”[133]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cariyeleri boşama sayısı iki tanedir. Boşandıktan sonra (başka­sı ile evlenebilmek için) iddet (bekleme müddeti): İki kere aybaşı görme­sidir.”

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

11. Yalan Konuşmak Ve Yalan Yere Yemin Etmek

11. Yalan Konuşmak Ve Yalan Yere Yemin Etmek

Bunlar büyük günahlardandır. Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu:

“Yalan, nifak kapılarından bir kapıdır” Yine buyurdu:

“Kul, Allahü Teala'nın indinde yalancı yazılana kadar, bir bir yalan söy­ler.” Yine buyurdu:

“Yalan rızkı azaltır.” Yine buyurdu:

“Tüccarlar tacirdirler” Yani tüccarlar, kötü iş işlerler.

“Alış-veriş helal olunca, ni­çin böyledir” diye, sordular.

Son yorumlar